A Firemní semináře
 • Rozvoj manažerských dovedností
 • Obchodní a prodejní dovednosti
 • Assessment centrum - poradenství 
B Veřejné kurzy
 • Malá univerzita úspěšné ženy
 • Správná výchova aneb spolu a jinak...
 • Partnerská komunikace
C Poradenství
 • Individuální
 • Partnerské
 • Skupinové
4 Vzdělávání pro pedagogické pracovníky (DVVP, Šablony)

Naše společnost je akreditovanou organizací MŠMT k pořádání vzdělávacích programů v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (studium k prohlubování odborné kvalifikace podle § 10, Vyhlášky č. 317/2005 Sb.). 

 

5 Vzdělávání pro pracovníky v sociální oblasti

Pomáháme pomáhajícím
Komplexní a ucelené vzdělávání pracovníků v sociálních službách je celoživotním úkolem. Sociální práce se neustále rozvíjí, rovněž metody, přístupy i potřeby cílových skupin. Nové teoretické poznatky umožňují nové podněty k novým typům sociálních služeb a sociálních činností.

6 Vzdělávání pro pěstouny

Nabízíme na zakázku vzdělávání pěstounů, zakotvené v novele Zákona o sociálně - právní ochraně dětí a upravené prováděcí vyhláškou č. 473/2012, na základě kterých mají pěstouni povinnost pravidelně zvyšovat své znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče v rozsahu minimálně 24 hodin ročně.

7 Vzdělávání pro seniory

Cílem vzdělávání seniorů nemá být pouze získávání znalostí a dovedností, které jsou předpokladem výkonu, nýbrž rozvoj schopností, obohacení znalostí a rozvoj osobnosti směřující k seberealizaci. Zásadní roli má vzdělávání i při dosažení vyšší kvality života seniorů a zachování intelektových schopností. Přidaná hodnota není pouze v získávání nových znalostí či prohlubování těch stávajících, ale má především pozitivní vliv na samotné zdraví seniorů. Tento závěr podporuje i psychologická teorie aktivního stárnutí, která poukazuje na zachování potřeb středního a dospělého věku i ve stáří. K těmto potřebám patří i vůle být aktivní a pocit užitečnosti.

8 Ochrana osobních údajů GDPR

Velice si vážíme Vaší důvěry a těší nás váš zájem o naše služby a produkty!
Naším prvořadým zájmem je mimojiné i ochrana Vašich údajů, Vašich osobních práv, stejně jako dbaní Vašeho práva na informování při získání, zpracování a používání Vašich osobních údajů. Naše zacházení s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů pro služby a aktivity poskytované firmou EDUCO PROSPERITY vzdělávání a poradenství, spol. s r.o.

Ochrana osobních údajů je upravena zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“.

9 Zrušení kurzu a storno podmínky

 

Storno podmínky pro uzavřené, firemní a otevřené kurzy a jiné vzdělávací akce obdobného typu

 

Vzdělávání pro seniory

Mnoho studií potvrzuje, že vzdělávací aktivity v seniorském věku jsou považovány za jeden z nejdůležitějších faktorů udržení kvality života, což je samo o sobě silnou motivací a cílem dalšího vzdělávání. V tomto životním období vzdělávací aktivity zvyšují pocit důstojnosti, sebedůvěry a životního uspokojení, napomáhají k upevňování duševního a fyzického zdraví. Současně také zvyšují mobilizaci intelektuálních a kognitivních funkcí.
Starší věk se projevuje úbytkem fyzických sil a ovlivňuje i kognitivní funkce mozku, především paměť. Začínáme mít potíže s prostorovou orientací, stabilitou těla, přidává se řada neduhů. Ale ne vždy k tomu musí dojít! Mnohému lze včas zabránit a zmírnit tak obtíže, které s sebou věk přináší. Zjištění pozitivní psychologie ukazují, že i ve starším věku se lze učit nové věci a vytvořit si mnoho příležitostí pro růst a zrání osobnosti. Lidský mozek má navíc jednu úžasnou vlastnost, tzv. neuroplasticitu. Jde o schopnost budovat nové spoje a dráhy mezi stávajícími neurony. Cílevědomým pravidelným tréninkem tak můžeme posilovat či obnovovat jeho schopnosti. Výzkumy potvrzují, že pro rozvoj mozku je zásadní jak psychická, tak fyzická aktivita.

Základní nabídka vzdělávání

Tematická oblast sociálně-psychologická

 • oblast sociálních vztahů
 • psychického rozvoje
 • mezigenerační vztahy nejen v rodině - všem, kteří jsou již dědečky a babičkami, nabídneme prostor, kde mohou prohlubovat vztah se svými vnoučaty, prostřednictvím společně stráveného letního víkendu na zajímavém místě. Součástí pobytu je i částečně připravený společný program, který je dobrovolný. Zahrnuje nejen různé hry a soutěže, výtvarné aktivity, či přednášky pro prarodiče. Výhodou pobytu je společenství, které účastníci vytvoří a které vede k ještě většímu obohacení jak seniorů, tak dětí.

Tematická oblast relaxační:

 • Kurz trénování paměti - kurz je zaměřen na oblast procvičování paměti a vybraných kognitivních funkcí jako je slovní zásoba, koncentrace pozornosti, logika, kreativita, zrakově-prostorové schopnosti a to zejména u seniorské populace. Na teoretickou část navazuje vždy část praktická s konkrétními úkoly na procvičování rozdělených dle toho, jaká kognitivní funkce je převážně procvičována.
 • Kurz relaxace pro seniory - v opakujících se hodinových skupinových setkáních pracujeme s tématy všedního života. V příjemném prostředí trénujeme jednoduchá cvičení pro koncentraci, pro rozvoj slovní zásoby, pro rozvoj kreativity a myšlení, cvičení pro rozvoj fantazie a pro vytváření asociací, cvičení na procvičování smyslů, cvičení na relaxaci atd.